หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา


จัดการหน้านี้:
แนะนำให้เพื่อน
สั่งพิมพ์หน้านี้
เพิ่มเป็นเว็บยอดนิยม
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร


ดาวน์โหลดมาใหม่
07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...

07-05-2014, 17:14:15
ใบงานที่ 1 บทที่ 4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...


ดาวน์โหลดสุดฮิต
07-05-2014, 16:53:00
ใบงานบทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...


เพื่อนบ้านของเรา

คลิกดู 1012 ครั้ง

คลิกดู 1295 ครั้ง

คลิกดู 941 ครั้ง

คลิกดู 793 ครั้ง
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| ข้อมูลผู้จัดทำ
 
 
 นายรักศักดิ์ ปริหา เกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2522  อายุ 34 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน 4 ม.9 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
 คติประจำใจ : ลิขิตฟ้า ฤ จะสู้มานะตน
 
ที่
ปี
ระดับชั้น
สถานศึกษา
1
2529-2534 ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
2
2535-2540 ม.1-ม.6 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
3
2540-2545 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สควค.รุ่นที่ 6 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
4
2545-2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
5
     
 

ที่

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1

19 มิถุนายน 2546 ถึง
31 มีนาคม 2549
อาจารย์ 1 ระดับ 3
ครู คศ.1
โรงเรียนโนนม่วงโนนจิก อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี สพท.อบ.3

2

1 เมษายน 2549 ถึง
30 กันยายน 2551
ครู คศ.1 โรงเรียนบัวงามวิทยา
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สพท.อบ.5

3

1 ตุลาคม 2551 ครู คศ.1 โรงเรียนเวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี สพท.อบ.5
4
17 พฤษภาคม 2554 ครู คศ.2 โรงเรียนเวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี สพป.อบ.5
  ย้อนกลับด้านบน

ที่

ปี

หน่วยงาน

ผลการปฏิบัติงาน

1 2547 สพฐ. อบรมการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอน
2 2547 สพท.อบ.3 อบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( OBEC-SMIS)
3 2548 สพท.อบ.3 วิทยากรอบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
4 2549 ร.ร.บัวงามวิทยา วิทยากรอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมประเภท CAI
5 2549 คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อบรม "โครงการความรู้และทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน CAI"
6 2550-2553 สพป.อบ.5 Webmaster ดูแลเว็บไซต์ของ สพป.อบ.5
7 2550 อบจ.อุบลฯ วิทยากรตัดสิน Webpage ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด
8 2550 กรมศาสนา เป็นคนดีศรีอุบล ฯ” สาขาบำเพ็ญประโยชน์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
9 2551 สสวท. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบจัดการองค์การเรียนรู้แบบ Rapid Web Authoring ในระบบ ELearning 2.0 : Siamclassview
10 2551 ร.ร.บัวงามวิทยา วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม E-Book
11 2551 สพท.อบ.5 ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับครู
12 2552 สพท.อบ.5 กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการศึกษา ปี 2552 "อุบลฯ เขต 5 ร่วมใจ เด็กไทยพัฒนา"
13 2553 ร.ร.เวตวันวิทยา วิทยากรอบรม "โครงการเยาวชนพลยุติธรรม"
14 2553 สพป.อบ.5 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
15 2553 สพฐ. อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
16 2553 สพท.อบ.5 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
17 2554 สพป.อบ.5 วิทยากรเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 เครือข่ายเดชอุดม
18 2554 สพป.อบ.5 วิทยากร "โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน"
19 2555 สพป.อบ.5 ผ่านการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (One Tablet Per Child)
20      
       
   ย้อนกลับด้านบน
ที่
ปี
ระดับรางวัล
หน่วยงาน
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1 2550 เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันการสร้าง Homepage ด้วยโปรแกรม Dreamwaver ช่วงชั้นที่ 4
2 2551 เหรียญทอง เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Powerpoint ช่วงชั้นที่ 2
3 2551 เหรียญทองแดง เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1
4 2552 เหรียญเงิน อันดับ 2 เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1
5 2552 เหรียญเงิน อันดับ 2 เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 2
6 2552 เหรียญทองแดง เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันโปรแกรม Dreamwaver ช่วงชั้นที่ 3
7 2552 เหรียญทอง เครือข่ายเดชอุดม การแข่งขันสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Powerpoint ช่วงชั้นที่ 2
8 2554 ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-6
9 2554 เหรียญเงิน ระดับภาค ฯ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-6
10 2554 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม. 1-3
11 2554 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้น ม.1-3
12 2555 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
13 2555 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ช่วงชั้นที่ 3
14 2556 ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
15 2556 ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ช่วงชั้นที่ 3
16 2556 เหรียญทอง อันดับ 4 ระดับภาค ฯ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
17 2556 เหรียญทอง อันดับ 5 ระดับภาค ฯ การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ช่วงชั้นที่ 3
 ย้อนกลับด้านบน
 

 
 
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร
 

หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
จำข้อมูลการล็อคอิน
อีเมล์
รหัสผ่าน
[ ลืมรหัสผ่าน? ]
[ สมัครสมาชิก? ]